ஆங்கிலம்


அவனின் உருவாக்கம்

அவனின் எல்லையிலாக் காதல்
அவனை உருவாக்கியது
குற்றமுள்ள மனிதர்களால் கிளித்தெரியப்படவில்லை
பாலைவனத்தில் வீசும் காற்றினால் சுத்தம் செய்யப்படவில்லை

பணத்தாசை பிடித்தவர்களால் சமாதியில் வைக்கப்படவில்லை
தீவிரமான துக்கத்தினால் ஆராத்தழும்பு ஏற்படுத்தப்படவில்லை
ஆனால் துணிச்சல் உள்ளவனாகவும்
                 திறமை உள்ளவனாகவும்
                  மனிதத் தன்மை உள்ளவனாகவும் உருவாக்கியது.
                                                                               - இரா. நித்யா சத்தியராஜ்
His Mould

In His boundless love
he moulded me
Not to be mauled by men unclean
Not to be swept away by winds wild
Not to be entombed by vice venal
Not to be scared by sorrows severe
But to be a Man Brave
                   Man Good  and
                   Man Humane
                                                          - Dr. A. Padmanaban I.A.S


பிரதான குருவின்(போப்பின்) தரிசனம் - The Pope's Visit

வாடிகனிலிருக்கும் பிரதான குருவே
அவரது பாதையிலிருக்கும் விமானம்
ஆயிரமைல் தொலைவினிலே
அவரது களங்கமற்ற அங்கியில் தாக்க செய்து
வழுக்கைக் குல்லாய் அணிந்த தலையையும்
அன்பு கனிந்த முகத்தையும்
ஆராய்ச்சியும் ஆர்வமிக்கக் கண்களையும்
சுருண்ட பட்டின்மேல் ஓரடியில்
பூமகளுக்கு அவரது முத்தங்கள்
அவரது பெருமைகளை உள்ளங்கையில் வைத்து உயர்த்து
ஆயிரங்கள் ஆசிர்வாதமும்
அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்
அவரே அவரது நம்பிக்கையாம்
அமைதியின் அரசே
ஏசுநாதரின் தூதனே
மனித வர்க்கத்தின் காதலனே
கொடுமைகளைத் திறனாய்பவனே
இரக்கமும் இணக்கமுமே அவரது மூச்சும் போதனையுமாம்
அய்யோ! பாவமே! துப்பாக்கிக் குண்டின் கூட்டில் அல்லவா அந்த துறவி
நகர்த்துங்கள் ஆயிரமைல் பாதைக்கு
துரிதமான கண்களையும் பிரகாசமான் உருவத்தையும் அடைவீர்கள்
முட்டாள் மனிதர்களின் குண்டிற்குப் பலியான பெருமைக்குரியவரே
இவ்வுலகினில் செப்பம் செய்யும் தூதரும்
இவ்வுலகிற்கு ஊழியும் செய்யும் கடவுளின் சேவகர்களும்
மூடர்களும் கடமையிலிருந்து தவறியவரும்
அவரது மதிப்பையும் சேவையையும் அறியாது!
மூடர்களின் உலகமே! இழிவானவர்களின் உலகமே!
                                                                                         - இரா. நித்யா சத்தியராஜ்

From Hallowed Vatican
He jets his way
Thousands of miles away
And descends he, in spotless robes -
A fine figure
A balding and capped head,
A kindly face
Enquiring and eager eyes - 
With soft steps on the rolled velvet.
He kisses Mother Earth.
Raises his gloried palm 
Blesses the thousands
And gives them solace.
The Pope is their Hope.
The Prince of Peace 
The Messenger of Jesus
The lover of Humanity
The Critic of Oppression
The symbol of good - ness
Breathes and preaches harmony and compassion.
Alas, this Saint, in a bullet - proof cage,
Moves, with thousands on the Pavements
Getting a fleeting eyeful of the effulgent figure,
For he is too precious to be a prey to the Mad Man's bullet.
A messenger to reform the World.
And God's servant to serve the World.
Has also stray and mad men who
Know not his worth or Mission!
A mad world! A Bad World!!
                                                     - Dr.A.Padmanaban I.A.Sமெழுகுவர்த்தியே வெளிச்சம் கொடு(Light a Candle)

நீ எங்களிடம் கடிந்துகொள்
நீ எங்களை நல்நெறியில் செலுத்து
நீ எங்களுக்கு மாறாக செயல்படு
நீ எங்களை எதிர்த்து நில்
இந்த உலகமே உன்னிடம் பைத்தியம்
மக்களெல்லாம் மூடர்கள்
உண்மையே புகழிடம் தேடிச்செல் என்கிறாய்
நல்லொழுக்கமெல்லாம் மறைந்து போயின
மதிப்புகளெல்லாம் மதிப்பற்றுப் போயின
சூழ்ந்துள்ளது இருளே என்கிறாய்
அந்த இருளில் நீ காணப்படுகிறாய்

நீ எங்களிடம் குற்றம் கண்டுபிடி
நீ எங்களின் சிறுமையைப் போக்கு
நண்பனே! எம்மிடம் அறிவின்மையையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிப்பதற்குப் பதிலாக
மெழுகுவர்த்தியே அந்த இருளை அகற்றி ஏன் வெளிச்சம் தரக்கூடாது?


You admonish us
You abuse us
You cavil at us
You confront us
The world to you, is insane
The folks are all inane
Truth, you say, has fled
Virtue has vanished
Values have devalued.
All around, you say, there is "Darkness"
You see in all Darkness.

You blame us
You belittle us
My friend! Instead of  'blaming' us and "Darkness"
Why not light a candle to dispel this "Darkness"? (Dr.A.Padmanaban I.A.S)
                                                                           - இரா. நித்யா சத்தியராஜ்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன